بررسی امکان همکاری های کانون با صنعت بیمه

تاریخ انتشار : 1395/05/17

مشروح خبر


در این نشست که پیش از ظهر یکشنبه 17 مرداد در محل پژوهشکده بیمه مرکزی و با حضور سیامک صمیمی دهکردی و هما سادات گوشه رییس و عضو شورای عالی و علیرضا کریم زاده دبیر کل کانون برگزار شد، مسئولان کانون با اشاره به تسهیلات اعتباری شرکت های بیمه و لزوم امکان سنجی طرح ها با هدف کمک به تصمیم گیری های صحیح در ارائه بیمه تسهیلات سرمایه گذاری، امکان حضور مشاوران عضو کانون در این فرایند را مطرح کردند.
دکتر فروزان خامسیان نیز در تشریح مأموریت های بیمه مرکزی و تمرکز این سازمان بر موضوع نظارت بر مباحث توانگری شرکت‌های بیمه، یادآور شد با وجود انجمن حرفه ای اکچوئری ( actuary ) موجود که فارغ از وجه سودآوری اقتصادی طرح ها، صرفا ظرفیت های توانگری شرکت های بیمه را بررسی می کند، در صورت شناسایی نیازهای جدید به ویژه در مورد توجیه پذیری اقتصادی طرح ها، بهره گیری از خدمات مشاوران عضو کانون با خدمات مرتبط، می تواند در سندیکای بیمه گران ایران به عنوان یک بحث محوری تازه مطرح شود.
وی با تأکید بر اینکه آشنایی کامل تر با شرح وظایف و مأموریت های کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی و شناخت توانمندی های اعضای آن در حوزه های تخصصی مختلف، سبب می شود که این نهاد بتواند در جریان برونسپاری پروژه ها جزو فهرست مدعوین بیمه مرکزی قرار گیرد، در زمینه بررسی امکان های همکاری کانون با شرکت های بیمه از طریق معرفی ظرفیت های کانون به سندیکای بیمه گران ایران نیز، ابراز امیدواری کرد.
رییس شورای عالی کانون در پایان بر پی گیری موضوع توسعه بازار کار مشاوران عضو در کارگروه ویژه و از طریق تعامل و ارتباط با سازمان ها و نهادهای مرتبط، تأکید کرد.