مجمع عمومی کانون عملکرد نخستین سال فعالیت شورای عالی چهارم را تأیید کرد

تاریخ انتشار : 1395/12/03

مشروح خبر


در این نشست که با حضور اکثریت اعضای دارای رتبه معتبر برگزار شد ابتدا مهندس سیامک صمیمی رییس شورای عالی، گزارش مفصلی از اقدام های انجام شده را ارائه داد و بر تغییر رویکرد کانون در جهت تثبیت جایگاه این نهاد از طریق ساماندهی ارتباطات رسانه ای تأکید کرد.
وی سپس برنامه های کانون را مبتنی بر مطالعات استراتژیک انجام شده و نیازهای زمانی طرح و با اخذ تأییدیه اعضا، بودجه پیشنهادی برای اجرایی کردن برنامه های مصوب را از تصویب حاضران گذراند.
در ادامه برنامه بازرس قانونی گزارش رسمی خود را از عملکرد کانون ارائه و بر تطابق آن با ضوبط قانونی، صحه گذاشت.
اعضای حاضر در نشست پس از استماع گزارش های یاد شده ، ترازنامه و صورت های مالی دوره منتهی به پایان آذرماه 95 را با اکثريت آرا تصويب کردند.
مجمع عمومی عادی همچنین مؤسسه حسابرسی فریوران هدف را با کسب بیشترین رأی از میان داوطلبان به عنوان بازرس قانونی کانون انتخاب کرد.