مهلت ثبت قراردادها تا پايان سال 97

تاریخ انتشار : 1397/10/24

همانگونه که مستحضر مي­باشيد، از آنجا که در مقاطع ارزيابي­هاي مجدد هر سال فقط قراردادهاي هفت سال اخير مشاورمورد ارزيابي قرار مي­گيرد و  در صورت به حد نصاب نرسيدن تعداد پروژه­ها احتمالاً  رتبه مشاور کاهش مي­يابد، لذا دبيرخانه کانون براي آخرين فرصت ازاعضاي محترم درخواست دارد در صورتيکه قراردادهاي خود را به در موعد مقرر ثبت نکرده­ اند، مي­توانند حداکثر تا پايان سال جاري نسبت به ثبت آن با هماهنگي دبيرخانه اقدام کنند.

بديهي است در صورت عدم ثبت در فرصت تعيين شده، در سال آينده مشمول شرايط و ضوابط جديد کانون خواهند شد.