مذاکرات و مصوبات جلسه 13 /97/9

تاریخ انتشار : 1397/10/29

 •  


 • بررسي گزارشات بانک صنعت و معدن
 • بررسي درخواست شرکت آب محيط خاورميانه در خصوص تشکيل سمينار نيم روزه نرم- افزار بودجه بندي پروژه ها و شرکت
 • بررسي تفاهم نامه کانون با ميراث فرهنگي
 • جلسه با آقاي شکرخدايي مدير عامل شرکت پارسيان هوشمند به منظور تبادل نظر درخصوص رسته ارزيابي صلاحيت متقاضي
 • بررسي نهايي چارت سازماني کانون براساس اظهار نظر اعضاء شورا

 

خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه

گزارش رويدادهاي هفته گذشته،

 1. جلسه با معاونت سرمايه گذاري سازمان، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، ارائه پيش نويس تفاهم نامه، ارجاع به کميسيون ظرفيت سازي و توسعه جهت اصلاح و شرکت در جلسات مربوطه با معاونت سرمايه گذاري سازمان ميراث فرهنگي و رسيدن به تفاهم نامه مشترک، سپس تفاهم نامه قابل امضاء به شوراي عالي ارائه شود.
 2. پيگيري از مؤسسات کارآفريني اميد جهت عضويت و سيستم هاي ارجاع کار به اعضاء
 3. پيرو جلسات با مسئولين بانک صنعت و معدن و گزارش توسط خانم دانش خضري، شوراي عالي اختيار تهيه گزارش هاي مورد نياز بانک صنعت و معدن را به گروه تعيين شده توسط رئيس شورا تفويض کرد تا با هماهنگي دبيرخانه و دبيرکل اقدام لازم صورت گيرد.
 4. اعضاء مي توانند توانمندي هاي خود را در سايت کانون به عنوان تبليغات و با يک تعرفه تعيين شده از سوي کارگروه روابط عمومي اقدام گردد
 5. مقرر گرديد رسته هاي جديد هر 2 هفته يکبار جهت تصويب به شورا ارائه گردد.