مذاکرات و مصوبات 97/10/17

تاریخ انتشار : 1398/04/03


دستور جلسه

 

1-براساس تصميم شورا مصوب گرديد حق الورود (عضويت و رتبه بندي) شرکت هاي متقاضي رسته هاي جديد براي شرکت هاي متقاضي عضو با 50% تخفيف مبلغ 5/000/000 تومان و براي شرکت هاي متقاضي خارج از اعضا 10/000/000 تومان تعيين گردد.

2-در جلسه شورا بنا شد رسته اهليت متقاضي، خدمات کسب و کار، فرصت هاي سرمايه گذاري و جذب سرمايه مشابه رسته مطالعات بازار اقدام گردد.