گردآوري اصطلاحات و واژگان پرکاربرد حوزه مشاوره اعتباري وسرمايه گذاري در کانون

تاریخ انتشار : 1398/04/11

همکار گرانقدر و فرهيخته

با درود

در چند سال گذشته موضوع گردآوري واژگان پرکاربرد تخصصي در حوزه مشاوره اعتباري وسرمايه گذاري، يکي از دغدغه هاي همکاران شما در کانون بوده و چنانکه مستحضريد دو عامل محدود کننده دشواري هاي تامين منابع مالي لازم براي دعوت از فرد يا گروهي جهت انجام اين پروژه و همچنين يافتن فرد يا گروهي که به قدر کفايت با حوزه ياد شده آشنايي داشته و به ظرايف زباني آن اِشراف داشته باشند، اين هدف را دور از دسترس قرار داده بود.

به باور برخي از همکاران، چنانچه کليد اين برنامه توسط خود اعضاي صاحبنظر زده شود بالطبع ساير اعضاي کانون نيز با هم افزايي دانسته هاي خود ضمن اصلاح محتواي منتشره، نسبت به تکميل گستره واژگان حرفه اي مشاوره سرمايه گذاري اقدام خواهند کرد.

بديهي است که مجموعه حاصل شده مي تواند در بلند مدت نسبت به ايجاد همزباني عميقتر بين اعضاء و در گام بعد با گردآوري فرهنگ موضوعي تشريحي حوزه مشاوره سرمايه گذاري درتهيه استانداردهاي حرفه مورد استفاده قرار گيرد.

بدينوسيله از همه کارشناسان محترم شرکت هاي عضو دعوت مي کنيم در اجراي اين پويش مشارکت کنند و اصطلاحات و واژگان مرتبط با حرفه مشاوره اعتباري و سرمايه گذاري را با تعاريف و شرح واژه براي جمع بندي و تدوين و انتشار به کانون ارسال دارند