تاکيد بر تدوين استراتژي و برنامه در جلسه کارگروه آموزش کانون

تاریخ انتشار : 1398/05/28

در اين جلسه اعضا با تاکيد همه جانبه بر اهميت آموزش هاي مرتبط با ارتقاي سطح دانش تخصصي اعضا بر بهره وري حداکثري اين جلسات اشاره داشتند.

در اين راستا آقاي دکتر يزداني خواستار نيازسنجي در ارتباط با تدوين و برگزاري دوره هاي آموزشي شد. او خواستار تبيين مسئوليت ها و تفويض اختيارات کارگروه در جهت تسهيل و تسريع امر برگزاري دوره هاي آموزشي شد.

همچنين آقاي جليلي بر حضور مشاوراني کارآمد تاکيد کرد که قادر به تهيه گزارش هاي مستقل از خواست و تمايل کارفرمايان دولتي و خصوصي باشند. او همچنين از اعضا خواست که دوره هاي آموزشي مورد نظر خود را براساس نياز امروز و فرداي اقتصاد ايران پيشنهاد دهند تا اعضاي کانون بتوانند با بهره گيري از اين آموزش ها ميزان بهره وري و سودآوري اقتصادي را در واحدهاي مشاوره اي خود افزايش دهند.

در بخش ديگري از موضوعات طرح شده در اين جلسه آقاي جباري از اهميت موضوع چشم انداز کلي در قالب  plan strategy و در ادامه وجود plan  action براي ضروريات آموزشي کانون تاکيد کرد تا با بهره گيري از اين اطلاعات درک درستي از ميزان زمان و هزينه صرف شده از اجراي موارد آموزشي طرح شده به دست آيد.

خانم دانش خضري نيز در تکميل سخنان ساير اعضاي کارگروه به علاقه بانک ها و ساير مراکز اقتصادي براي همکاري با مجموعه مشاوران عضو کانون اشاره کرد و افزود: هدف اصلي دوره هاي آموزشي در ابتدا اعضاي فعلي کانون و در ادامه بايد ساير مجموعه مشاوران سرمايه گذاري و افراد فعال در اين عرصه در سراسر کشور باشد. او همچنين از اعضا خواست که با بهره گيري از دانش روز سرمايه گذاري در دنيا و شرکت موثر در دوره هاي آموزشي کانون، نماينده شايسته اي از کانون در اقتصاد و حوزه سرمايه گذاري در ايران باشند.

بحث توجه به گردآوري ديتاهاي واقعي و کاربردي از مجموعه فعاليت هاي اعضاي کانون نيز از نکات مهم ديگر در اين جلسه بود که اعضا بر آن تاکيد داشتند. آقاي جباري در اين زمينه بر اين نکته که کانون برخلاف وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت مستقيم با مجموعه اصناف و فعالان صنعت در ارتباط است و به اين دليل مي توان با گردآوري اطلاعات تهيه شده توسط اعضا؛ اطلاعات آماري تاثيرگذاري داشت که در آينده شغلي اعضاي کانون نقش بسيار موثري را ايفا خواهد کرد.