اعضاي کانون با مزاياي شرکت هاي دانش بنيان آشنا شدند

تاریخ انتشار : 1398/07/24

 تعدادي از اعضاي علاقه مند کانون پيش از ظهر سه شنبه 23 مهرماه در کارگاه آشنايي با مزايا و حمايت هاي اصلي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان، با جزئيات اين مهم آشنا شدند.

در اين کارگاه که با همکاري کانون و شرکت مديريت دانش محور پروژه هاي اقتصادي انديشه پويا- مدپا، برگزارشد مهندس محمود ولي پور نراقي استاد کارگاه در دوبخش مجزا ابتدا به تشريح نحوه شکل گيري کارگروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت مؤسسات و شرکت هاي دانش بنيان پرداخت و سپس دسته بندي هاي دانش بنيان و شاخص هاي ارزيابي شرکت هاي متقاضي را بيان کرد.

وي در بخش دوم شرايط انطباق فعاليت هاي مشاوران عضو کانون در فرآيند دانش بنياني و خدمات توانمند سازي و حمايتي از اين گونه شرکت ها را تشريح کرد.

در پايان شرکت کنندگان پرسش هاي خود را در زمينه چگونگي آماده سازي شرکت هاي متبوعشان براي ورود به عرصه شرکت هاي دانش بنيان مطرح و پاسخ هاي لازم را دريافت کردند.