مکاتبات و تعاملات مهم شش ماهه نخست سال 98

تاریخ انتشار : 1398/07/29

 

 

 

مکاتبات و تعاملات مهم شش ماهه نخست سال 98

تاريخ انتشار : 16/05/1398

 

مخاطب : جناب آقاي اميد شميراني معاون محترم امور اعتبارات و نظارت بانک سينا( 98/5/5)

موضوع: اشاره به بازنگري آيين نامه ها و دستورالعمل ها و تعرفه خدمات مشاوران در کانون

درخواست : ابراز نظر درباره تعرفه خدمات مشاوران عضو کانون و اعلام تعرفه هاي مورد نظر آن بانک – در صورتيکه چنين تعرفه هايي مورد عمل باشد- به کانون

........................................................................

مخاطب : جناب آقاي ابوطالب فلاحي  مدير محترم امور اعتباري و وصول مطالبات پست بانک ( 98/5/5)

موضوع: اشاره به بازنگري آيين نامه ها و دستورالعمل ها و تعرفه خدمات مشاوران در کانون

درخواست : ابراز نظر درباره تعرفه خدمات مشاوران عضو کانون و اعلام تعرفه هاي مورد نظر آن بانک – در صورتيکه چنين تعرفه هايي مورد عمل باشد- به کانون

...........................................................

مخاطب : جناب آقاي حميدرضا البرزي  مدير محترم امور اعتباري و سرمايه گذاري بانک توسعه تعاون ( 98/5/5)

موضوع: اشاره به بازنگري آيين نامه ها و دستورالعمل ها و تعرفه خدمات مشاوران در کانون

درخواست : ابراز نظر درباره تعرفه خدمات مشاوران عضو کانون و اعلام تعرفه هاي مورد نظر آن بانک – در صورتيکه چنين تعرفه هايي مورد عمل باشد- به کانون

...................................................

مخاطب : مدير کل دفتر آموزش و پژوهش وزارت " صمت "  ( 18/3/98 )

موضوع: درخواست حضور نماينده کانون در جلسات تشکلها و انجمن هاي وابسته

.....................................

مخاطب : جناب آقاي صالحي نيا معاون محترم وزير صنعت، معدن و تجارت و مدير عامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران ( 11/4/98 )

موضوع: معرفي سامانه هاي رتبه بندي، ثبت قراردادها، سام ( سامانه انتخاب مشاور) و شرح ظرفيت هاي کانون و درخواست بررسي زمينه هاي همکاري مشترک در جلسه اي با حضور مديران و کارشناسان آن سازمان. /  با پيوست مستندات شکل گيري و فعاليت کانون/

...................................................

مخاطب : مديران عامل شرکتهاي عضو کانون ( 31/4/98)

موضوع: اعلام ابلاغيه سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري به کليه ادارات کل اين سازمان در استانها مبني بر توصيه مؤکد نسبت به ارجاع کار بررسي و مطالعات عارضه يابي و تشخيص ميزان توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح هاي متقاضي ايجاد تأسيسات گردشگري و تسهيلات، به مشاوران عضو کانون

...............................................................

مخاطب : جناب آقاي دکتر عليرضا قيطاسي دبيرکل محترم شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي ( 12/5/98)

موضوع: معرفي ظرفيت هاي کانون

درخواست : پياده سازي اهداف قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانکي و بخشنامه مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي در مورد تکليف به کليه بانکها به استفاده از خدمات مشاوران عضو کانون.

.........................................................

مخاطب : جناب آقاي دکتر قوامي نايب رييس محترم کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ( 13/5/98 )

موضوع: با موضوع پيشنهاد تصويب قانون تشکيل کانون در مجلس ، و ذکر ضرورت هاي تصويب قانون درخواستي

..................................

مخاطب : جناب آقاي دکتر اسحاق جهانگيري معاون اول محترم رييس جمهور ( 14/5/98 )

موضوع : عطف به بخشنامه معاون اول رييس جمهور به شماره 138881/52207 مورخ 9/11/1395 معاون اول محترم رياست جمهوري (تکليف دستگاههاي اجرايي به اخذ تصميم و توجه به نظر تشکلهاي ذي ربط در تدوين يا اصلاح بخشنامه ها و رويه هاي اجرايي)

در خواست : اعتراض به مصوبه اخير وزارت جهاد کشاورزي ( بند ب رديف 8 ) و درخواست بازنگري در مصوبه اي  که طي آن ملاک عمل صدور پروانه و اخذ تسهيلات ، طرح هاي ارزيابي فني و اقتصادي تهيه شده توسط سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي شناخته شده و رسماً جايگاه کانون را به عنوان تنها نهاد انتظامي و رتبه بندي مشاوران سرمايه گذاري ناديده گرفته شده است!

..........................................

مخاطب : جناب آقاي اکبر کميجاني قائم مقام محترم بانک مرکزي ( 14/5/98 )

موضوع : پيگيري انتصاب اعضاي هيأت عالي نظارت کانون و تشکيل جلسان آن و همچنين الزام بانک ها و موسسات به استفاده از خدمات مشاوره شرکتهاي عضو کانون.

......................................

مخاطب: جناب آقاي مهندس مقيمي معاون محترم امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت( 13/5/98)

موضوع: معرفي سامانه هاي رتبه بندي، ثبت قراردادها، سام ( سامانه انتخاب مشاور) و شرح ظرفيت هاي کانون و درخواست بررسي زمينه هاي همکاري مشترک در جلسه اي با حضور مديران و کارشناسان آن سازمان. /  با پيوست مستندات شکل گيري و فعاليت کانون/

....................................

مخاطب : جناب آقاي دکتر سعيد محمد رييس هيأت مديره انجمن مديريت پروژه ايران ( 14/5/98)

موضوع : معرفي ظرفيت هاي کانون با اشاره به بيش از 5000 طرح مطالعه شده توسط مشاوران عضو کانون در دوره فعاليت اين نهاد

درخواست : برگزاري نشست مشترک و فراهم سازي بستر تهيه و امضاي تفاهمنامه همکاري

.................................

مخاطب : جناب آقاي دکتر محمود حجتي وزير محترم جاد کشاورزي(14/5/98 )

موضوع: اشاره به بخشنامه مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي در زمينه تکليف به کليه بانکها به استفاده از خدمات مشاوران عضو کانون.

در خواست : اعتراض به مصوبه اخير وزارت جهاد کشاورزي ( بند ب رديف 8 ) و درخواست بازنگري در مصوبه اي  که طي آن ملاک عمل صدور پروانه و اخذ تسهيلات ، طرح هاي ارزيابي فني و اقتصادي تهيه شده توسط سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي شناخته شده و رسماً جايگاه کانون را به عنوان تنها نهاد انتظامي و رتبه بندي مشاوران سرمايه گذاري ناديده گرفته شده است!/ پيوست مستندات مربوط /

..........................................

مخاطب : جناب آقاي حجت الله مهديان مدير عامل محترم بانک توسعه تعاون ( 14/5/98)

موضوع: اعتراض به معرفي يکي از شرکتهاي زير مجموعه بانک به متقاضيان تسهيلات براي استفاده از خدمات مطالعات امکان سنجي طرح ها.

درخواست: برگزاري نشست مشترک به منظور رفع اين نقيصه .

 ....................................... 

 

مخاطب : آقاي دکتر قوامي نايب رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس

موضوع : پيشنهاد تصويب قانون تشکيل کانون در مجلس

شرح : ذکر دلايل ضرورت اين مصوبه و مشکلات مربوط به نبود آن در پيشبرد وظايف محوله به کانون ( 98/5/14 )

...............................................................

مخاطب : آقاي الياس حضرتي رييس کميسيون اقتصادي مجلس 

موضوع: عدم تدوين آيين نامه اجرايي قانون " تسهيل اعطاء تسهيلات بانکي و..." و مشکلات مترتب از اين بابت براي کانون

درخواست: پشتيباني از تصويب قانون تشکيل کانون به منظور حفظ جايگاه و شأن و تجربه چندين ساله کانون ( 98/5/26 )

......................................................

مخاطب : آقاي دکتر اسحاق جهانگيري معاون اول رياست جمهوري

موضوع: اشاره به بخشنامه معاونت رياست جمهوري مبني بر تکليف دستگاههاي اجرايي به اخذ تصميم و توجه به نظر تشکل هاي ذي ربط در تدوين يا اصلاح بخشنامه ها و رويه هاي اجرايي

شرح : اشاره به نحوه شکل گيري کانون و ظرفيت هاي تخصصي موجود در شرکت هاي عضو، ذکر مفاد بخشنامه مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي در ارتباط با تکليف استفاده از خدمات مشاوران عضو کانون در امکان سنجي و نظارت طرح ها، اشاره به امکان سنجي بيش از 5000 طرح با سرمايه ثابت حدود 3500000 ميليارد ريال توسط مشاوران عضو کانون طي يک دوره چهارساله و در نهايت تأکيد بر مشکلات شرکت هاي عضو کانون در شرايط فعلي.

درخواست : اصلاح رديف 8 بند ب مصوبه وزارت جهاد کشاورزي مبني بر پرداخت تسهيلات به طرح هاي ارزيابي فني و اقتصادي تهيه شده توسط سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ( 98/5/14)

................................................................

مخاطب : آقاي اکبر کميجاني  قائم مقام رييس کل بانک مرکزي

موضوع: هيأت عالي نظارت کانون

شرح : معرفي رسته هاي جديد کانون و اظهار تأسف از عدم انتصاب اعضاي هيأت عالي نظارت کانون و تأکيد بر موافقت معاونان وقت وزارت امور اقتصادي و دارايي ( آقايان پاليزي و قضاوي ) بر انتصاب اعضاي هيأت توسط بانک مرکزي که مستلزم تغييرات اساسنامه است که تغيير اساسنامه نيز نيازمند تشکيل هيأت عالي نظارت کانون مي باشد.

درخواست : اقدام مقتضي به تشکيل هيأت عاي نظارت کانون و الزام بانکها و موسسات به استفاده از خدمات مشاوران عضو کانون ( 98/5/14)

..................................................................

مخاطب: آقاي مهندس مقيمي معاون امور صنايع وزارت صمت

موضوع : معرفي سامانه هاي رتبه بندي، ثبت قراردادها و سام ( سامانه انتخاب مشاور)

درخواست : بررسي زمينه هاي همکاري مشترک و تشکيل جلسه با مديران و کارشناسان آن وزارتخانه ( 98/5/14)

.................................................................

مخاطب : آريالاي دکتر سعيد محمد رييس هيأت مديره انجمن مديريت پروژه ايران

موضوع : همکاري کانون در پانزدهمين کنفرانس بين المللي مديريت پروژه

درخواست: برگزاري نشست مشترک به منظور همکاري هاي متقابل به ويژه در پانزدهمين کنفرانس بين المللي مديريت پروژه به تاريخ 4و 5 اسفند 98 ( 98/5/14 )

..................................................................

مخاطب : آقاي دکتر محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي

موضوع : رديف 8 بند ب مصوبه وزارت جهاد کشاورزي

شرح : اشاره به جايگاه قانوني کانون در انتظام امور مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري و ذکر ظرفيت هاي تخصصي اعضاء و مباينت مصوبه اخير جلسه بررسي و اصلاح فرآيند صدور مجوز ها و پرداخت تسهيلات در آن وزارتخانه با جايگاه قانوني کانون

درخواست : اصلاح : رديف 8 بند ب مصوبه وزارت جهاد کشاورزي ( 98/5/14 )

................................................................................

مخاطب : آقاي اميد شميراني معاون امور اعتبارات و نظارت بانک سينا

موضوع : اصلاح و بازنگري دستورالعمل حق الزحمه خدمات مشاوران عضو

درخواست : ابراز نظر معاونت بانک سينا در زمينه تعرفه هاي کانون و اعلام تعرفه هاي خاص آن بانک ( در صورت اعمال) ( 98/5/5 )

.............................................................................

مخاطب : آقاي ابوطالب فلاحي مدير امور اعتباري  و وصول مطالبات پست بانک

موضوع : اصلاح و بازنگري دستورالعمل حق الزحمه خدمات مشاوران عضو

درخواست : ابراز نظر آن مديريت در زمينه تعرفه هاي کانون و اعلام تعرفه هاي خاص آن بانک ( در صورت اعمال) ( 98/5/5 )

............................................................................

مخاطب : آقاي حميد رضا البرزي مدير امور اعتباري و سرمايه کذاري بانک توسعه تعاون

موضوع : اصلاح و بازنگري دستورالعمل حق الزحمه خدمات مشاوران عضو

درخواست : ابراز نظر آن مديريت در زمينه تعرفه هاي کانون و اعلام تعرفه هاي خاص آن بانک ( در صورت اعمال) ( 98/5/5 )

............................................................................

مخاطبان : شرکت هاي عضو فعال در زمينه گردشگري

موضوع : عملياتي شدن تفاهمنامه کانون و سازمان ميراث فرهنگي

شرح : ابلاغ مفاد تفاهمنامه کانون با ميراث فرهنگي به ادارات کل اين سازمان

درخواست : تماس اعضا با ادارات کل سازمان ميراث در استانها و پيگيري ابلاغيه يادشده و اعلام نتيجه تماس به کانون ( ( 98/4/31 )

........................................................................

مخاطب : آريالاي دکتر مهري مديرعامل بانک صنعت و معدن

موضوع : تشکر از همراهي ايشان با کانون در تشکيل جلسه مشترک

درخواست : برگزاري جلسه به منظور گزارش فعاليت هاي کانون و تغييرات نظام رتبه بندي و تکميل سيستم ارجاع کار ( 98/5/28 )

...........................................................................

مخاطب : آقاي مهندس زرندي معاون برنامه ريزي وزارت صمت

موضوع : معرفي رسته هاي جديد کانون و شرح آماري فعاليت کانون ( اعضاء) و معرفي سامانه هاي " سام" ، " ثبت قراردادها" و " رتبه بندي"

درخواست : برگزاري جلسات مشترک به منظور بررسي زمينه هاي همکاري دو نهاد ( 98/5/14 )

..................................................................................

مخاطب : آقاي دکتر جلالي رييس مرکز پژوهشهاي مجلس

موضو، : اعلام نظر در خصوص لايحه مشارکت عمومي خصوصي

شرح : در راستاي اجراي کامل و دقيق مواد لايحه مشارکت عمومي – خصوصي، و واگذاري طرح هاي سازمان ها و شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي ، در اکثر مراحل فرآيند مندرج در پيش نويس آيين نامه مذکور، کانون آمادگي خود را براي همکاري اعلام مي دارد.

درخواست: با توجه به توانمندي هاي مشاوران عضو کانون، در تدون لايحه مذکور ظرفيت هاي کانون و اعضاي آن در نظر گرفته شود. ( 98/5/22 )

..........................................................................

مخاطب : آقاي دکتر سيدحميد پورمحمدي  معاون اقتصادي و عماهنگي سازمان برنامه و بودجه

موضوع : اعلام نظر در خصوص لايحه مشارکت عمومي خصوصي

شرح : اشاره به فعاليت هاي اعضاي کانون در مطالعه طرحها،و اعلام آمادگي به عنوان " نهاد تسهيلگر " در راستاي اجراي کامل و دقيق مواد لايحه مشارکت عمومي – خصوصي، و واگذاري طرح هاي سازمان ها و شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي

در خواست : صدور دستور مبني بر :

-           بررسي و ارزيابي صلاحيت و انتخاب مشاور مناسب جهت تهيه گزارش امکان سنجي

-           طراحي مدل مالي پروژه

-           تعيين و تعريف فرآيند، دستورالعملها، سنجه هاي کلي ارزيابي طرف خصوصي

-           بررسي، ارزيابي صلاحيت و انتخاب شرکت طرف خصوصي ( 98/6/13)