جلسه 1398/07/10

تاریخ انتشار : 1398/10/01


 

مذاکرات و مصوبات جلسه:

  1. پيگيري از بانک کشاورزي، در مورد دستورالعمل استفاده از اعضاء نظام مهندسي کشاورزي مشروط بر عضويت در کانون مشاوران .
  2. پي­گيري مستمر از بانک­ها و ذي­نفعان و آماردهي به آن­ها در قالب نامه به بانک­ها و استفاده از پتانسيل اعضاء کانون،شوراي عالي
  3. بررسي موضوعات مطرح شده از سوي مشاورين عضوشرکت کننده در جلسات هم­انديشي توسط دبيرکل و کارشناسي اين مسائل  در کارگروه­هاي تعيين شده و ارائه گزارش آن به شوراي عالي 
  4. موافقت با تشکيل باشگاه مشاوران اعتباري و سرمايه ­گذاري بانکي و تهيه  گزارش نحوه تشکيل و ملزومات و مقدمات باشگاه  و ارائه آن در شوراي عالي