جلسه 1398/08/01

تاریخ انتشار : 1398/10/01


مذاکرات و مصوبات جلسه:

 

 

  • رايزني با بانک شهر و شهرداري، از طريق دکتر صابري و آقاي نيکخو
  • رايزني با رئيس صندوق توسعه ملي، جهت درج استفاده از خدمات کانون در قراردادهاي عامليت بانک­ها،آقاي دکتر صابري  و آقاي دکتر حاتمي يزد.
  • تشکيل کارگروه حق­الزحمه، از تمام طيف­ها در تشکيل کارگروه استفاده شود.
  • بند 7، براي تدوين برنامه استراتژکي مقرر گرديد بر اساس پيشنهاد دبيرکل فراخوان تدوين برنامه استراتژيک در بين اعضاء کانون داده شود و سپس بر اساس ميزان مشارکت تصميم­گيري شود.