گزارشي ازالزامات و فوايد ايجاد سامانه سام (مناقصه مطالعه طرحهاي امکانسنجي)

تاریخ انتشار : 1398/10/14

با توجه به نتايج حاصل از جلسات هم انديشي در سالجاري و دوره هاي گذشته کانون و درخواست تعداد زيادي از مشاوران محترم عضو در خصوص ايجاد نظام توزيع عادلانه کار به مشاوران  و تأکيد و پيگيري مديران ومسئولان بانک صنعت و معدن مبني بر شفافسازي در ثبت قرادادهاي مشاوران از طريق طراحي و اجراي سامانه اي که ضمن رفع موانع و چالشهاي موجود در فرآيند قراردادهاي في مابين مشاوران و کارفرمايان درمطالعات طرحهاي امکانسنجي ونظارت باشد، امکان انتخاب مشاور داراي شرايط و صلاحيت لازم برحسب توانمندي و ظرفيت خالي و... براي کارفرما را با اطمينان خاطربدون مراجعات بي مورد به بانک و شرکتهاي مشاور فراهم نموده و همچنين امکان نظارت و اظهار نظر برعملکرد مشاورين را نيز براي بانک وکانون درپي داشته باشد.

کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي با احترام و توجه به اظهارات انجام شده و گزارشهاي دريافتي از شرکتهاي معترض به وضعيت بازار کار در امر مشاوره سرمايه گذاري و همچنين براساس يکدوره مطالعه ، شواهد وقرائني از سوابق فعاليت شرکتهاي مشاور و آگاهي از آمار  فراواني فعاليتها در اين حرفه با طرح موضوع و موافقت شورايعالي  محترم در مورخه 11/10/97 در راستاي دستيابي به اهداف ياد شده نسبت به ايجاد سامانه انتخاب مشاور در طرحها تحت عنوان سامانه  سام  اقدام نموده است، که در مراحل طراحي ، معرفي و پياده سازي آزمايشي اين نرم افزار تاکنون نمايندگان کانون جلسات متعددي با  مديران بانک صنعت و معدن برگزار کرده که هم اکنون با همکاري پشتيبان نرم افزار مراحل پاياني را طي مينمايد.

فرآيند ثبت ،مناقصه ،انتخاب مشاوروشروع مطالعه در سام

اين نرم افزار ( طرح سام ) نوعي از انجام مناقصه را درطرحهائيکه قرار است مورد مطالعه قرار گيرند برگزار ميکند، در اين فرآيند در صورت مراجعه هر متقاضي استفاده کننده از تسهيلات بانکي توسط عوامل مرتبط در بانک جهت ثبت نام و معرفي طرح خود به سامانه ياد شده هدايت شده و پس از ثبت اطلاعات مورد نياز ، وضعيت شرکت هاي داراي شرايط از طريق سيستم مورد بررسي و تطبيق قرار گرفته و طرح براي انجام مطالعه در معرض ديد شرکت هاي واجد شرايط قرار ميگيرد، شرکتها با اطلاع از طريق پيام سيستمي از طرح مطلع شده ودر مهلت يکهفته اي فرصت ارائه پيشنهاد قيمت و شرايط را خواهند داشت ، سپس کارفرما پيشنهادهارا مشاهده و يکي از شرکتها را انتخاب و نسبت به انعقاد قراداد وپرداخت پيش پرداخت ، اقدام نموده و کار مطالعه آغاز خواهد شد .

روند پرداخت حق الزحمه در مراحل بعدي پرداختها نيز از طريق سيستم با تاييد بانک عامل و کانون بعنوان تأئيد مراحل و صحت فرآيند اعمال خواهد شد.

مزاياي اجراي طرح سام

 1. انتخاب صحيح مشاور مناسب براي ارائه خدمات مشاوره مورد درخواست متقاضي تسهيلات بصورت online بوسيله نرم افزار
 2. توزيع عادلانه طرحهاي ثبت شده درسيستم  به صورت شفاف براي کانون ،اعضاء و بانک
 3. انتخاب بهترين و کاملترين خدمات با قيمت مناسب براساس تعرفه مصوب از نظر مشتريان
 4. با توجه به حضور بانک واطلاع آن از جريان انتخاب و ارجاع کار ،ضمن ايجاد اطمينان براي دست اندر کاران  بانک از انتخاب و توانمندي مشاور داراي صلاحيت و روند صحيح کار ، تسريع در امور نيز خواهد شد.
 5. اطمينان مشاور به دستيابي به حق الزحمه متناسب باپيشرفت  کار وميزان خدماتي که به کارفرما ارائه ميدهد،
 6. اطمينان کانون از اينکه کليه خدمات و قرارداد هاي مشاوران نزد کانون ثبت ميگردد.اطمينان به مشتريان خدمات مشاوره از اينکه کانون ضامن و ناظر کار مشاوران ميباشد.
 7. نتايج ارزيابي طرح در بانک در سامانه درج و مورد بهره برداري در مراحل ارزيابي قرار ميگيرد.
 8. اطمينان به بانک جهت پبشگيري از ايجاد هرگونه شبهه در قرارداد ها و نتايج مطالعات مشاور
 9. بهره برداري کانون از اطلاعات موجود در سامانه براي برنامه ريزي و هدف گذاري در راستاي ارتقاء جايگاه شرکتهاي مشاور عضو و کانون
 10. ابزاري براي تسهيل مذاکره و جذب مشتري جهت عقد قراردادها
 11. ايجاد شفافيت در عملکرد کانون و مشاورين عضو و کاهش تنش و هزينه هاي اضافي
 12. معياري مشترک براي کليه اعضاء کانون و ايجاد وحدت رويه در ارائه خدمات
 13. افزايش در آمد شرکتهاي مشاور به ويژه در طرحهاي بزرگ
 14. تسريع در امور و پرهيز از اعمال سليقه
 15. ترغيب و تشويق ساير بانکهاي عامل به بهره گيري از سامانه سام