نشريه اخبارکانون شماره 5

تاریخ انتشار : 1398/11/12

نشريه " اخبار کانون" ويژه بهمن ماه در 4 صفحه انتشار يافت.

اين شماره اخبار کانون يادداشتي از خانم مهندس اکرم کمره مديرعامل شرکت توس راهبرد با عنوان " شيوه تصميم گيري درست در سرمايه گذاري " دارد که در آن ضمن تشريح روش هاي مختلف سرمايه گذاري، مهمترين خواسته يک سرمايه گذار، انتخاب گزينه مناسب جهت سرمايه گذاري دانسته و فاکتورهاي مهم براي اين انتخاب را برشمرده است.   وي 3 گام اساسي در اين مسير را، تعيين فاکتورهاي مهم در سرمايه گذاري، تعيين اين فاکتورها براي طرح هاي مختلف، و در نهايت روش مناسب تصميم گيري، ذکر کرده و به 3 مورد

1.      ميزان سود يا بازده سرمايه گذاري

2.      مدت زمان لازم تا رسيدن به بهره برداري

3.      ميزان ريسک يا احتمال موفقيت  

توجه داده است.  

در اين شماره همچنين خبرهايي درباره افزايش مدت اعتبار گواهينامه هاي رتبه بندي، تأکيد بر بازنگري سيستم هاي گزارش دهي  به صورت مديريت پروژه چابک در نشست مشترک اعضاي شوراي عالي کانون با اعضاي هيئت مديره انجمن مديريت پروژه ايران، حذف 18 شرکت از فهرست شرکت هاي عضو کانون و گفت وگويي در زمينه نحوه دانش بنيان شدن شرکت هاي عضو کانون درج شده است.

نسخه کامل نشريه علاوه بر ارسال ايميلي با کليه اعضاء و ساير جوامع مخاطب کانون، در بخش انتشارات وبسايت کانون در دسترس علاقه مندان است.