تصميمات کميته برگزاري مجمع عمومي کانون

تاریخ انتشار : 1398/11/12

کميته برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه کانون در نشست بعداز ظهر يکشنبه 6 بهمن ماه ، تاريخ برگزاري مجمع را براي 20 فروردين 1399 نهايي کرد و از آنجا که گزارش عملکرد سالانه را دقيق ترين تصوير از تلاش هاي صورت گرفته در دوره منتهي به 30 آذر 1398 مي داند و اطلاع رساني در اين مورد به اعضاء و مجامع مخاطب کانون را، نشانه اي از اراده اين نهاد براي رشد و پويايي مستمر در جهت ايفاي نقش خطير مشاوران سرمايه گذاري در توسعه صنعتي کشور ارزيابي مي کند، تصميم گرفت فهرست اسامي اعضاي معتبر با اطلاعات تماس و استان فعاليت هرکدام را ضميمه گزارش عملکرد و در شکلي نفيس طراحي و در شمارگان قابل اعتنا به چاپ برساند.

از اين رو و با توجه به اينکه معرفي اعضاء در گزارش عملکرد سالانه کانون، با هدف توسعه بازار کار مشاوران و تبليغ در جهت معرفي ظرفيت ها و توانمندي هاي آنان خواهد بود، همياري اعضاي محترم براي تأمين هزينه هاي تهيه گزارش يادشده ضروري مي نمايد.

در اجراي اين تصميم مبلغ 2 ميليون ريال به حساب برهکاري اعضا منظور خواهد شد.

بديهي است طراحي و چاپ يک گزارش نفيس و توزيع وسيع آن در سطح کشور و تبليغ در اين سطح و کيفيت براي هريک از اعضاي کانون، نوعاً فقط با هزينه هاي قياس ناپذير با مبلغ همياري اعلام شده ميسر است در حالي که با اين تصميم، حصول اين هدف از طريق مشارکت در تأمين هزينه ها، تنها با پرداخت رقم ناچيز اعلامي ممکن خواهد شد.