برگزاري نمايشگاه بين المللي کار ايران

تاریخ انتشار : 1398/11/27

سومين نمايشگاه بين المللي کار ايران (ايران جابکس) در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران و در تاريخ 1 تا 4 ارديبهشت ماه 1399 با حضور شرکت هاي معتبر داخلي و خارجي و همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برگزار خواهد شد. 

از اهداف پيشبيني شده در اين نمايشگاه مي توان به ايجاد عرصه ارتباطي موثر بين کارفرمايان، کارجويان، موسسات کاريابي، دانشگاه ها، مراکز کارآفريني، شتاب دهنده ها و ساير بازيگران حوزه سرمايه انساني در بخش هاي عمومي و تخصصي نام برد.