پرداخت هاي اعضا به کانون از طريق انتقال کارت به کارت ممکن است

تاریخ انتشار : 1398/12/14

اعضاي محترم آگاهي دارند که  بانک مرکزي با هدف کاهش مراجعات حضوري مشتريان ارجمند به شعب بانک ها و به‌منظور جلوگيري از شيوع ويروس کرونا ارائه خدمات ويژه‌اي را تصويب کرد.

بر اساس اين مصوبه سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابي و درون بانکي) از طريق درگاه‌هاي اينترنتي و خودپردازها از مبلغ سي ميليون ريال در هر شبانه‌ روز از مبدا هر کارت به پنجاه ميليون ريال افزايش يافت.

کانون نيز بدين وسيله در جهت تسهيل پرداخت هاي اعضا به کانون، شماره کارت مربوط را براي استفاده اعضاي محترم اعلام مي دارد.

2540  4006   1219   6274

نزد بانک اقتصاد نوين به نام کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي