درخواست از اعضا براي ارسال نشاني ايميل معتبر

تاریخ انتشار : 1399/08/03

    اعضاي محترم کانون با سلام و احترام نظ به اينکه بخش بسيار زيادي از مکاتبات مرتبط با اعضاي محترم از طريق ايميل انجام مي شود، خواهشمند است ظرف مدت 10 روز از انتشار اين اطلاعيه ، نسبت به ارائه ايميل معتبر خود به کانون، اقدام فرماييد. بديهي است در صورت انجام مکاتبات از طريق ايميل هاي موجود در سامانه و عدم دريافت و پاسخگويي آن، مسئوليت آن با شرکت مشاور عضو خواهد بود.                                                                                                      حميد رضا حقيقت پژوه / رييس شوراي عالي