فرصت نام نويسي از داوطلبان عضويت در شوراي عالي تمديد شد ( اطلاعيه شماره 2 )

تاریخ انتشار : 1399/12/06

 

با توجه به تصميم اتخاذ شده در جلسه اخير هيأت عالي نظارت ( مورخ 28/ بهمن ماه 99 ) مبني بر ضرورت بررسي و بازنگري ضوابط انتخابات و شرايط احراز داوطلبان عضويت در شوراي عالي ( توجه به نقش آن هيأت براساس مفاد ماده 26 اساسنامه کانون) ، مقرر گرديد تا فرصت نام نويسي داوطلبان تا 20 اسفند ماه سال جاري تمديد شود.

بديهي است به محض دريافت ضوابط جديد ياد شده،  مراتب بلافاصله به آگاهي اعضاي محترم کانون، به ويژه داوطلباني که ثبت نام کرده اند، خواهد رسيد.

مزيد آگاهي اعضاي محترم، تا زمان اعلام شرايط جديد احتمالي، نام نويسي بر اساس ضوابط اعلامي قبلي ادامه خواهد داشت.