سازمان نوين شرکتها در جهان ،*

تاریخ انتشار : 1400/07/14

*سازمان نوين شرکتها در جهان ،* 
رضا پاکدامن
تحولات فني و سياسي در جهان طي دهه هاي گذشته موجب تغيير شکل شرکتهاي بين المللي گرديده بطوري که در حال حاضر اکثر اين شرکتها از ساختار خاص و برخلاف ساختارهاي سنتي و با تمرکز عمليات در دفتر مرکزي برخوردار هستند.
موسسه بين المللي مکنزي  در مطالعه اي ، پوست اندازي شرکتهاي بين المللي نفتي با توجه به تحولات پيش رو را مورد تحليل قرار داده است .
گزارش مکنزي با عنوان سازمان نفت و گاز آينده ساختار فعلي شرکتهاي بين المللي نفتي را به چالش کشيده و اعتقاد دارد اگرچه رويکرد سازمانهاي بزرگ براي دوره رشد بالا در صنعت نفت قابل توجيه بوده ولي نقاط ضعف زير را نيز بهمراه داشته است :
الف) پيچيدگي اساسي براي بازيگران بزرگ
ب) افزايش هزينه ها 
ج) نواوريهاي محدود کننده 
د) کند شدن فرايند تصميم سازي
  عوامل موثر در تغيير ساختار 
طبق گزارش مزبور سه عاملي که موجب مي شود که شرکتهاي نفتي بطور اساسي نسبت به روش فعاليتهايشان تجديد نظر کنند ، عبارتند از:
الف) عوامل اجتماعي 
پس از عبور از دوره وفور منابع  و با توجه به قيمت پائين نفت ، شرکتهاي نفتي به هزينه ، کارائي و سرعت دقت  حساسيت بيشتري مبذول مي دارند. امروزه ديگر صنعت نفت نسبت به گذشته با مشکل کمبود نيروي متخصص مواجه نيست. همچنين عمليات روشهاي متعارف و غيرمتعارف ، آبهاي عميق و ... نياز به مدلهاي عملياتي مجزا و مختص خود  داشته ، بنابر اين نمي توان با  يک مرکزيت واحد شرکتي بصورت بهينه  اين روشها اعمال گردد.  
ب) عوامل تکنولوزيکي 
پيشرفتهاي تکنولوژيکي تاثيرات زيادي بر روشهاي کاري گذاشته است . در عصر انفجار اطلاعات بسياري از مشاغل خصوصاً کارهاي مرتبط با داده ها توسط اتوماسيون محدود شده است. 
ج) عوامل سياسي
تحولات سياسي و افزايش بينش سياسي مردم ، انتظارات نيروي کار بومي از شرکتهاي نفتي از يک طرف و ملتها براي افزايش مسئوليت اجتماعي شرکتهاي نفتي از طرف ديگر ، عوامل سياسي موثر در تغيير رويکردهاي اجرائي شرکتهاي نفتي محسوب مي گردد.
          *ويژگيهاي سازمان نوين* 
  با توجه به عوامل تاثيرگذار فوق الذکر، بنظر تحليلگران موسسه مکنزي پنج ويژگي سازمانهاي نوين شرکتهاي نفت و گاز ، عبارتند از:
1)چابک سازي
2)سازمانهاي ديجيتالي
3)سازمانهاي تحت مديريت نخبگان 
4)تمرکززدائي
5)بازتعريف فعاليت هسته 
در يادداشتهاي آتي به اين ويژگيهاي پنجگانه خواهيم پرداخت. 

ماخذ: {رضا پاکدامن(آبان 1395)، راهکارهاي کارآمدسازي صنعت نفت ايران ،کميسيون انرژي اتاق بازرگاني ،صنايع ، معادن و کشاورزي ايران }