وضعيت بازار پول در مرداد ماه 1400

تاریخ انتشار : 1400/07/21

  • رشد 12.8 درصدي نقدينگي در مرداد 1400 نسبت به اسفند ماه 1399( عامل مسلط : افزايش پايه پولي )
  • رشد 12.4 درصدي پايه پولي در مرداد 1400 نسبت به اسفندماه 1399 ( عامل مسلط : افزايش 256 درصدي خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي )

به شرح اينفو گراف پيوست