درباره برگزاري انتخابات شوراي عالي ( دوره پنجم )

تاریخ انتشار : 1397/02/26

مشروح خبر

از داوطلبان محترم عضويت در شوراي عالي درخواست مي شود که بر اساس فرم ها و شرايط اعلام شده و مندرج در سايت کانون ( بخش اطلاعيه ها ) ، نسبت به اعلام داوطلبي از طريق تکميل و ارسال فرم هاي معرفي نماينده و شرح سوابق تحصيلي و حرفه اي نماينده معرفي شده تا پايان وقت اداري مورخ 5/3/97 اقدام فرمايند.
تاريخ روز و محل برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده متعاقباً به استحضار خواهد رسيد.
يادآور مي شود فرم هاي مورد اشاره در اين خبر در آخرين اطلاعيه کانون با عنوان " ضوبط عضويت در شوراي عالي و فرمهاي معرفي نماينده و سوابق تحصيلي و حرفه اي داوطلب " بارگذاري شده ، ضمنا براي مطالعه آسان تصوير مربوط به ضوابط مصوب براي عضويت در شوراي عالي مي توان از save as و درشت نمايي تصوير استفاده کرد.