ضرورت افزايش سرمايه بانک هامهدي رييس‌زاده/*کارشناس بانکي

مهدي رييس‌زاده/*کارشناس بانکي

نقش ارزش برند شرکا بر نتايج اتحاد

*مرضيه حسيني/مشاور برندينگ، بازاريابي و توسعه سبد محصول

تعارض، تسليم و صلح

موانع و راهکارهاي جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي

روش‌هاي جديد تامين مالي براي استارت‌آپ‌ها

مختصات برنامه مالي ۹۷

موانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران